The latest reports from Knut Søraas Consulting (KConsult)Rapportene viser at skytebaner er betydelige forurensningskilder

KConsult har gjennomført studier av to aktive baner i Bærum kommune, Løvenskioldbanen og Fossum Skiskytterarena samt utarbeidet en rapport omkring den planlagte skiskytterarenaen ved Franskleiv i Vestmarka i Bærum. Rapportene finnes nedenfor. Konklusjonene viser at skytebanene er betydelige forurensningskilder. Store mengder bly ligger deponert og spres til omgivelsene, muligens også grunnvannet (Løvenskioldbanen). Det er overveiende sannsynlig at dette vi skje og føre til forurensning av drikkevannet til naboene rundt den planlagte skiskytterarenaen på Franskleiv i Bærum dersom den blir realisert. Funnene er helt i tråd med resultatene fra de undersøkelsene Forsvaret har fått utført i forbindelse med nedleggelser og rehabilitering av flere av sine skytebaner. I tillegg viser rapportene nedenfor at støyen forbundet med aktiviteten på Løvenskioldbanen representerer en vesentlig forstyrrelse for befolkningen i Bærum og Oslo. Anslagsvis 20 - 25 000 mennesker i de østlige delene av Bærum og vest i Oslo bor i rød sone. I de samme områdene ligger dessuten institusjoner som skoler, sykehus, eldreinstitusjoner, pleiehjem o.l. som har særlig krav på støyvern i området. Skytingen fører til at beboere i Oslo ikke får det vern som Oslo støyforskrift skal gi byens borgere. Dette er brudd på loven.

  • Støymålinger Løvenskioldbanen 21. juni 2016.pdf

  • Blyundersøkelse, Fossum skiskytterarena 6. desember 2015
  • Notat Franskleiv Vestmarka 27. februar
  • Rapport Bly Løvenskioldbanen 8. april 2014, rev. 1, 13. okt 2015
  • Vestre Aker Bydelsutvalg 7. desember 2015
  • Forslag til endring av grenseverdier for skytebanestøy i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012 - Høringsuttalelse januar 2016